Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Verksamhetsformer


SISU använder sig av olika verksamhetsformer för att utbilda och utveckla idrotten. Det kan vara lärgrupper, kurser, föreläsningar, process och utvecklingsarbeten, kulturprogram eller barnkultur.

Här kan du ladda hem information om SISU:s verksamhetsformer och regler

Lärgrupp
I en lärgrupp möts deltagarna för att lära sig tillsammans, Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt av gruppen. Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärande material i miljöer anpassade för lärgruppens arbete. Det är samtalets och dialogens form som ny kunskap växer fram. 

Riktlinjer

 • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare
 • Det ska finnas ett lärande material som alla deltagare har tillgång till
 • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare ska delta
 • Lärgruppen ska pågå under minst en utbildningstimme (45 min)
 • Lärgruppen ska domineras av studier men kan innehålla praktiska inslag
 • Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär/ordinarie föreningsverksamhet kan godkännas som rapporterbar
Se filmen om hur en lärgrupp fungerar

Kurs

 Riktlinjer

 • Det ska finnas en inriktning och ett uttalat utbildnignsmål
 • Kursen ska ha en fastställd kurs- och timplan som består av minst tre utbildningstimmar
 • Kursen är sammanhållande så att den i regel inte omfattar mer än ca 20 utbildningstimmar och 3-4 tillfällen
 • Kursen ska domineras av studier men kan innehålla mindre praktiska inslag
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd utbildare
 • Kursen ska ha minst tre deltagare exklusive utbildaren
 • Deltagare får inte vara under 13 år
 • SF:s egna tränar- och ledarutbildningnar som ligger inom ramen för förbundets utbildningsstrategier kan inte rapporeras
 • Kurser för vilka SISU Idrottsutbildarna erhåller annat regionalt eller kommunalt stöd kan inte rapporteras

Processarbete
Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker organisationen, strukturen och utvecklingen av föreningen/ organisationen. Arbetet är främst riktat till organisationsledare.

Riktlinjer

 • Det ska finnas en inriktning som syftar till att vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen/organisationen
 • Ett processarbete är avgränsat i tid och skall utmynna i någon form av dokumentation eller handlingsplan
 • Processarbetet leds av en utbildad SISU-konsulent eller av utbildningschefen utsedd processledare med likvärdig kompetens
 • Minst fem deltagare exklusive processledaren ska delta under minst tre utbildningstimmar
 • Processarbete kan inte i tid och rum kombineras med andra verksamhetsformer
 • Deltagare får inte vara under 13 år
Föreläsning
Riktlinjer
 • Föreläsningen ska vara en enskild företeelse som inte är rapporteringsbar i samband med annan verksamhetsform
 • Det ska finnas en inriktning/ett tema
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd föreläsare/expert
 • Föreläsningen ska ha minst tio deltagare exklusive föreläsaren
 • Föreläsningen ska pågå minst en utbildningstimme

Kulturprogram
Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen ska ha en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. SISU Idrottsutbildarnas roll som anordnare av ett kulturprogram ska tydligt framgå vid inbjudan och genomförande av varje program.

Riktlinjer

 • Ett kuturprogram ska pågå i minst 30 minuter
 • Kulturprogrammet genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande
 • Ett kulturprogram kan inte ske på distans
 • En av SISU Idrottsutbildarna godkänd företrädare ska finnas närvarande med ansvar för genomförande och rapportering
 • Ett kulturprogram kan innehålla flera inslag med olika medverkande
Ett sammanhållet program som vänder sig till samma publik redovisas som ett program även om det finns flera medverkande eller fler kulturfomer i det. För att redovisas som olika arrangemnag under samma dag ska programmen vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika program och kan inte delas upp i efterhand. Utställning kan endast rapporteras en gång per plats den visas, oavsett visningstidens längd. Besök på offentliga visningar eller föreställningar på museum och teatrar etc kan från vår anordnarroll er rapporteras. Rena idrottsuppvisningar kan inte rapporteras. En idrottsgrupps framträdande kan vara ett kulturprogram om det är förknippat med särskild bearbetning, koreografi, dekor, dräkter och syftet avviker från den ordinarie verksamheten.

Barnkultur
Barnkultur är en metod för barn 7-12 år där de får möjlighet att uttrycka känslor och åsikter genom, skapa, värdera och prata om sina upplevelser. I en barnkulturgrupp är alla barn med och är aktiva. Detta kan ske genom att rita, skapa och dramatisera genom olika kulturaktiviteter, inkluderande nya medier som metod. en anpassning sker till åldersgruppens behov, mognad och bästa planering, pedagogik och genomförande.

Riktlinjer

 • Det ska finnas en inriktning/tema och en plan som inkluderar en tidsplanering samt ett lärande material som deltagarna har tillgång till
 • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd barnkulturledare
 • Barnkulturledaren är i regle utbildad av SISU Idrottsutbildarna
 • Minst tre deltagare inklusive barnkulturledare ska delta
 • Barnkulturgruppen ska pågå under minst en utbildningstimme
 • Inga barn under sju år för rapporteras i systemet
Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas som rapporterbar för statsanslaget. Det gäller även aktiviteter till vilka föreningar för LOK-stöd.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:06 Skribent: Eva Sandeberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 0104764299
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss